ต้นแบบแห่งความคิดและศรัทธา สู่ความสัมพันธ์ที่มากกว่ามิตรประเทศ

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 เมื่อประเทศไทยมีการจัดงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คนไทยต่างพากันประทับใจและชื่นชมกับพระจริยวัตรอันงดงามของเจ้าชายจิกมี ที่ยังทรงเป็นมกุฎราชกุมารอยู่ในตอนนั้น เมื่อพระองค์ได้เสด็จร่วมพระราชพิธีในฐานะพระราชอาคันตุกะ และทรงแสดงความนอบน้อมต่อผู้มีโอกาสได้เข้าเฝ้า ด้วยการยกพระหัตถ์ทักทายโดยไม่ถือพระองค์เลยแม้แต่น้อย

Punakha Dzong

ปูนาคา (Punakha) ปูนาคาเป็นเมืองเล็ก แต่มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ภูฏาน และเคยเป็นเมืองหลวงในฤดูหนาวของประเทศนานถึง 300 ปี  เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของชาวภูฏานอย่างปูนาคาซอง หรือป้อมปราการแห่งปูนาคา เป็นซองเก่าแก่แห่งที่ 2 ของภูฏาน

DOCHU LA VIEWPOINT IN BHUTAN

การเดินทางเส้นทางทิมพู-ปูนาคาในประเทศภูฏาน ซึ่งเป็นระยะทางยาวกว่า 77 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่ต้องลัดเลาะตามป่าเขา ในระหว่างทางเราจะพบกับจุดชมวิวโดชูล่า (DOCHU LA)

TSHECHUS FESTIVAL …BHUTAN

เทศกาลระบำหน้ากาก หรือเทศกาลเซซู (TSHECHUS FESTIVAL) เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญอีกเทศกาลหนึ่งของชาวภูฏาน วันนี้ อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำท่านไปชมสีสันของเทศกาลเซซูนี้อย่างใกล้ชิด สำหรับเทศกาลเซซู เดิมเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อเป็นพิธีกรรมทางศาสนา

CHOMOLHARI TREK BHUTAN

chomolhari trek Bhutan Jomolhari เทือกเขาสำคัญแห่งดินแดนมังกรสายฟ้า หนึ่งในยอดเขาของเทือกเขาหิมาลัย ที่ตั้งอยู่ในประเทศภูฏาน  เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญของชาวภูฏาน  เนื่องจากเป็นที่ตั้งของวัดที่ศักดิ์สิทธิ์สูงเฉียดฟ้าอย่างวัดทักซัง หรือวัดรังเสือนั่นเอง โดยสามารถวัดความสูงของจุดที่สูงที่สุดได้อยู่ที่ 16,076 ฟุต ทำให้บางส่วนของยอดเขานั้นเกิดเป็นหิมะ  สร้างความสวยงามให้ผู้ที่มาพบเห็น

BHUTAN CITY

“ภูฏาน สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”  ราชอาณาจักรภูฏาน (KINGDOM OF BHUTAN) มีชื่อในภาษาท้องถิ่น คือ DRUK YUL แปลว่า ดินแดนของมังกรสายฟ้า (Land of the Thunder Dragon) ชาวภูฏานนั้นมีความเชื่อว่า เสียงสายฟ้าฟาดถือเป็นเสียงของมังกร ส่วนคำว่า ภูฎาน มาจากภาษาบาลีสันสกฤต อันมีความหมายว่า แผ่นดินบนที่สูง