มหาราชแห่งแผ่นดิน พระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย

เดือนตุลาคม นับเป็นเดือนแห่งการสูญเสียกษัตริย์สองพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ อันเป็นที่เคารพรักสูงสุดของชาวไทยทุกคน เพราะ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จสวรรคต ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า “วันปิยมหาราช”และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ

จากนั้นผ่านไปอีก 106 ปี เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ก็เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต นำพาความโศกเศร้าเสียใจมายังคนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

20151125_44416

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-5

news_other-20160608-095209-0

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของประชาชนคนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน เนื่องจากทั้งสองพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่มุ่งเน้นพัฒนาปฏิรูปความเป็นอยู่ของราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาสาธารนูปโภคและการพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งผลให้สภาพสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กลายเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับหลายๆ ประเทศทั่วโลก โดยวันนี้จะขอพูดถึงพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ที่มีความเหมือนและคล้ายกันมาให้คนไทยได้รับรู้ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์

e0b980e0b89be0b8b4e0b894e0b8a3e0b896e0b984e0b89f

p1

15484

1386495969-2-o

1.การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษา

พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา เนื่องจากทรงทราบดีกว่าการศึกษานั้นมีผลต่อการพัฒนาประเทศชาติ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จประพาสทวีปยุโรปแล้ว ก็มีแนวคิดที่จะส่งพระบรมวงศานุวงศ์หรือลูกหลานของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ไปศึกษาต่อยังทวีปยุโรป เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการนำความรู้วิทยาการใหม่ ๆ ที่ได้ศึกษา นำมาพัฒนาและบริหารประเทศ นอกจากนั้นยังได้ทรงสร้างโรงเรียนแห่งแรกขึ้นในประเทศไทย เพื่อขยายช่องทางการศึกษาของคนไทย ให้ได้ศึกษาเล่าเรียน อ่านออกเขียนได้ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นโดยพระองค์เอง

สำหรับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในช่วงที่การศึกษาในประเทศไทยกำลังเติบโต และด้วยพระองค์ทรงมีพระราชดำหริที่เหมือนกับรัชกาลที่ 5 เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาคือหนทางในการพัฒนาประเทศ จึงได้สนับสนุนการศึกษาโดยก่อตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนได้ไปศึกษายังต่างประเทศ สำหรับการศึกษาในประเทศก็ทรงพระราชทานแนวทางในการพัฒนาการศึกษา และการที่พระองค์ได้เสด็จไปเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ  พระองค์จึงได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในชนบทหรือพื้นที่ทุรกันดาร ทำให้มีการสร้างโรงเรียนขึ้นในเขตชนบท พื้นที่ชายแดน หรือแม้กระทั่งบนดอยหรือยอดเขาต่างๆ ขึ้นมากมายเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88

k3957737-26

2r-500

2.การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเห็นถึงความสำคัญทางการทูตและความสัมพันธ์กับต่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ของชาติบ้านเมือง ทั้งสองพระองค์จึงมีการเสด็จเยือนประเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีกับต่างประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นกษัตริย์พระองค์แรกของประเทศไทยที่เสด็จเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศในแถบทวีปยุโรป ทำให้สยามประเทศในเวลานั้นได้รับผลประโยชน์จากการเยือนต่างประเทศมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนำวิทยาการใหม่ ๆ มาพัฒนาให้ประเทศชาติเจริญขึ้น หรือการที่ต่างประเทศได้รู้จักสยามประเทศมากขึ้น รวมถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของการรักษาดินแดนจากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสอีกด้วย ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ได้เสด็จเยือนต่างประเทศมากมายหลังจากที่พระองค์ได้ผ่านพระราชพิธีการบรมราชาภิษก เพื่อสร้างความเจริญมิตรสัมพันธ์อันดี ไม่ว่าจะเป็นในแถบยุโรปอย่าง อังกฤษ เดนมาร์ค เยอรมันนร โปรตุเกต สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ทวีปเอเชียอย่างญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า ทั้งนี้นี้ยังรวมถึงสหรัฐอเมริกา และบางประเทศในแถบทวีปโอเชียเนียอย่างออสเตรเลียอีกด้วย การเดินทางเยือนต่างประเทศของพระองค์นั้นส่งผลด้านบวกมากมายกับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อมั่นทางด้านการลงทุน การท่องเที่ยว และด้านการทูตที่ส่งผลถึงปัจจุบัน

3991242a2

1321745772

k7048007-4

tsr5

k7114011-29

k7114011-46

k7114011-41

  1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎร

อย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันว่าหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัติจากประเทศในแถบยุโรปแล้ว พระองค์ได้โปรดเกล้าให้สร้างสาธารณูปโภคขึ้นในประเทศหลายอย่างเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศ เช่น การสร้างโรงเรียนเพื่อขยายการศึกษา การสร้างระบบไฟฟ้าและการประปา การสร้างไปรษณีย์เพื่อความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสาร การสร้างรถไฟเพื่อความสะดวกสบายในการคมนาคมขนส่งต่าง ๆ และอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง สำหรับพระบามสมเด็จพระปรมิทนมหาภูมิพลอดุลยเดช แน่นอนว่าคนไทยทุกคนทราบเป็นอย่างดีว่าพระองค์ได้พัฒนาทางด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ มากมาย โดยนอกจากจะเน้นถึงเรื่องความสะดวกสบายใช้สอยของผู้คนแล้ว ยังเน้นพัฒนาเพื่อส่งผลต่อเศรษฐกิจและการทำมาหากินของคนไทยทั้งประเทศ เช่น การสร้างถนนหนทางต่าง ๆ เพื่อให้การคมนาคมขนส่งนั้นอำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ การปฏิรูปด้านการแพทย์แผนปัจจุบันตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบตอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก บิดาแห่งแพทย์แผนปัจุบันของประเทศไทยอีกด้วย นอกเหนือจากนั้นทรงโปรดให้มีโครงการช่วยเหลือทางด้านการแพทย์เคลื่อนที่สำหรับผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล หรือพื้นที่ชายแดนที่มีอุปสรรคในการเดินทางมารับบริการทางด้านการแพทย์

e0b980e0b89be0b8b4e0b894e0b8a3e0b896e0b984e0b89f

picture%5c204254919003

download-1

07

110

aisoc8_14

lovethailand_content-1401767885

v12790992-11

  1. การพัฒนาเศรษฐกิจ

พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาสเลิกทาสโดยทรงเห็นว่าระบบทาสที่ล้าหลังนั้นเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงทรงมอบอิสระให้ทาสทุกคนเพื่อที่จะมีชีวิตใหม่ เพื่อให้ราษฎรทุกคนที่ถูกปลดตรวนจากการเป็นทาสได้มีงานและอาชีพทำเป็นของตัวเอง ถึงแม้ว่าการประกาสเลิกทาสยังไม่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรงในเวลานั้น แต่ก็ถือเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาในช่วงต่อมา นอกจากนี้พระองค์ยังส่งเสริมในด้านการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศโดยการนำสินค้าของไทยไปขายยังประเทศต่างๆ ทางเรือสำเภาสินค้า รวมถึงการปรับโครงสร้างทางการปกครองเพิ่มกระทรวงต่างๆ เพื่อกระจายการดูแลตามพระราชบัญญัติหน้าที่ของแต่ละกระทรวง

สำหรับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยพระองค์ทรงมีโครงการรวมถึงพระราชดำหริมากมายที่ได้พระราชทานเพื่อเป็นแนวในการดำเนินชีวิตและช่วยเหลือ อย่างที่เห็นได้ชัดและมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกคือการผลิตฝนเทียมหรือฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง ที่ผู้คนทั้งทั่วโลกนั้นยอมรับในพระปรีชาสามารถ รวมถึงการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในเวลาจำเป็น นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมของประเทศอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการประตูระบายน้ำ การขุดลอกคูคลองเพื่อเป็นทางเดินของน้ำ หรือแม้แต่การพัฒนาคุณภาพน้ำเสีย ทั้งนี้พระองค์ทรงมีความสนพระราชหฤทัยเรื่องน้ำมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และแน่นอนว่าคนไทยทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักเรื่องการพระราชทานแนวคิดเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตที่พระองค์พระราชทานให้แก่ประชาชนคนไทย ทำให้คนไทยนั้นสามารถใช้ชีวิตผ่านในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งแนวคิดนี้ ยังเป็นแนวคิดที่ผู้นำในหลายๆ ประเทศนำไปปรับใช้ในประเทศด้วย โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ยังจดทะเบียนบรรจุเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจโลกอีกด้วย

35

13988702811885

557000003325502

i1

%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b414

ในวโรกาสวันปิยมหาราช ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมถวายความอาลัยส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรค์คาลัย

รวบรวมเรื่องราว : บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์

ติดตามบทความการท่องเที่ยว : ติดตามรับชม

ติดตามเส้นทางตามรอยบทความ : รับชมโปรแกรม

———————————————————————————————

รับชมโปรแกรมการเดินทางสุด Exclusive ได้ที่

 www.imageholiday.com

ติดต่อรับข้อมูลการเดินทางได้ที่

Tel. 02-661-8081  / 086-688-8081

Facebook :
Youtube :         
Line Official :
Line :
Youtube :
Instagram :
อิมเมจ ฮอลิเดย์  “แล้วคุณ…จะรักเรา”
ขอบคุณรูปภาพ : www.pptvthailand.com

 

http://www.manager.co.th/

http://www.krusarawut.net/

https://sites.google.com

http://www.chaoprayanews.com/

http://mcot-web.mcot.net/

http://mthai.com/

http://www.bki.ictbk.net/

http://topicstock.pantip.com/

http://oknation.nationtv.tv/

Home

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s